Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego

Gosia   23 marca 2014   Możliwość komentowania Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego została wyłączona

Obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego powstaje w przeciągu trzydziestu dni od dnia wpisania radcy na listę radców prawnych. Ubezpieczenia radców prawnych (o którym więc tutaj) nie może być jednak wykupione później niż w dniu poprzedzającym rozpoczęcie przez niego praktyki zawodowej.

Obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego powstaje w przeciągu trzydziestu dni od dnia wpisania radcy na listę radców prawnych

Autor zdjęcia: Sole Treadmill

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmuje swoim zakresem odpowiedzialność ubezpieczonego za szkody będące skutkiem niewykonania, bądź też niewłaściwego wykonania czynności zawodowych oraz szkody obejmuje zakresem szkody w trakcie ich trakcie powstałe. Co istotne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego obejmuje zdarzenia powstałe w okresie ubezpieczenia nawet, jeśli są to zdarzenia będące następstwem rażącego niedbalstwa zarówno ze strony samego ubezpieczonego, jak i jego pracowników. Ubezpieczenie jednak nie obejmuje:

 • szkód, które polegają na uszkodzeniu mienia,
 • szkód, które polegają na zniszczeniu mienia,
 • szkód, które polegają na utracie mienia,
 • szkód wyrządzonych osobom, z którymi ubezpieczony pozostaje we współżyciu,
 • szkód wyrządzonych osobom, z którymi ubezpieczony pozostaje w stosunku przysposobienia,
 • szkód wyrządzonych po skreśleniu z listy radców prawnych,
 • szkód będących skutkiem działań wojennych,
 • szkód będących skutkiem stanu wojennego,
 • szkód będących skutkiem aktów terroru,
 • szkód będących skutkiem rozruchów,
 • itp.