Doradztwo podatkowe

Gosia   31 marca 2014   Możliwość komentowania Doradztwo podatkowe została wyłączona

Doradztwo podatkowe w myśl przepisów prawa w Polsce, jest zajęciem wykonywanym w ramach działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie, lub w formie spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej lub komandytowej, bądź też w strukturach organizacyjnych osób prawnych zatrudniających doradców podatkowych na podstawie stosunku pracy.

Doradztwo podatkowe w myśl przepisów prawa w Polsce, jest zajęciem wykonywanym w ramach działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie, lub w formie spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej lub komandytowej, bądź też w strukturach organizacyjnych osób prawnych zatrudniających doradców podatkowych na podstawie stosunku pracy

Autor zdjęcia: Sole Treadmill

Ponieważ zawód doradcy podatkowego jest zawodem szczególnego zaufania publicznego, koniecznym jest posiadanie przez niego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. W związku z tym ocena należytej staranności prowadzonej przez taką osobę działalności gospodarczej, jest ściśle związana z zawodowym charakterem tej działalności. Z czym mamy również do czynienia w przypadku biur rachunkowych, których działalność także związana jest z wymogiem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej – OC biura rachunkowego to gwarancja spokojnej pracy.

Wymagania stawiane takim osobom są podwyższone w porównaniu z innymi, mniej prestiżowymi zawodami. Aby zostać doradcą podatkowym, konieczne jest posiadanie wyższego wykształcenia oraz odpowiedniej, co najmniej dwuletniej praktyki zawodowej zakończonej pozytywnym wynikiem egzaminu zawodowego. Poza kwestiami dotyczącymi tych kwestii formalnych, doradca podatkowy ubezpieczenie musi być fachowcem zorientowanym na rozwoju, charakteryzującym się bardzo dobrą znajomością nowych metod i technik uprawiania tego zawodu.

W przypadku wykonywania zawodu doradcy podatkowego, koniecznym jest dołożenie przez nią należytych starań w podejmowanych działaniach. W przypadku zaistnienia udowodnionego niedbalstwa w podejmowanej przez nich działalności, w kontekście przepisów, które reguluje kodeks cywilny, możliwe jest pociągnięcie ich do odpowiedzialności odszkodowawczej o charakterze cywilnym.